Posts

Showing posts from August, 2010

हिन्दु धर्ममा प्रयोग हुने मन्त्रहरु: Commonly used mantras in Nepali culture

Here are the commonly used mantras 'chantings' used in Janai Purnima / Rakshya Bandhan. New holy thread 'janai' is worn by Hindu males on the occassion of Janai Purnima. Here is the mantra chanted while janai is worn. जनैपूर्णिमामा नयाँ जनै धारण गर्ने मन्त्र: यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तुतेज:।।