हिन्दु धर्ममा प्रयोग हुने मन्त्रहरु: Commonly used mantras in Nepali culture

Here are the commonly used mantras 'chantings' used in Janai Purnima / Rakshya Bandhan.

New holy thread 'janai' is worn by Hindu males on the occassion of Janai Purnima. Here is the mantra chanted while janai is worn.

जनैपूर्णिमामा नयाँ जनै धारण गर्ने मन्त्र:
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌सहजं पुरस्तात् ।
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तुतेज:।।

During Janai Purnima, the holy thread 'doro' is tied in the hands chanting the following 'mantra'

डोरो बाँध्ने मन्त्र / रक्षाबन्धन बाँध्ने बेला भनिने मन्त्र
येन बद्धो वलीराजा दानवेन्द्रो महावल: ।
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ।।

Comments

Badri said…
yasko artha pani rakhna paaye, sun ma sugandha hunthyo.
Unknown said…
Meaning:
“I am tying on your hand this Raksha,with which the most powerful and generous King Bali himself was bound; O Raksha, don’t go away; don’t go away.”

Popular posts from this blog

मेरो गाउँ ज्यामिरे / Mero Gaun Jyamire

HIV/AIDS: FAQ

Innocent but Positive